Altersheim mi-temps, Zentrum land

ALK Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes
Job location: Zentrum land
Job type: Permanent contract Part time Freelance
Category: Physiotherapy/Osteopathy

Go back

Sichen kiné fier selbststänneg am Altersheim ze schaffen mat gudde prozentkonditiounen.
Zentrum land.

Type-contrat: Indépendant à durée indéterminée

Horaires-travail: Temps partiel

Avantages:
1x/ mount détailléierten ofrechnung transparent.

Taches:
Séng zäit selwer andeelen verdeelt iwwer d'woch, am beschten lëtzebuergesch verstoen an schwätzen.
Mëttesiessen gutt an gënsteg op der plaz.

Profil:
Diploméierten kiné mat code cns, ready for luxemburg.

Candidat:
kiné guy klares
201, rte de luxembourg
L-7540 Rollingen
33 10 84 / 621-190 650

guykla@pt.lu

Go back

76 rue d'Eich
L-1460 Luxembourg
Contact person
Equipe Secrétariat

Go back

Apply online

Please calculate 1 plus 6.

Go back